Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. THENEXTSOFTWARE, gevestigd te Amsterdam, is een handelsnaam van Geldkoe BV onder KvK nr.: 58961097.

1.2. Opdrachtgever of Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met THENEXTSOFTWARE een overeenkomst sluit;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor alle opdrachten en abonnementen die THENEXTSOFTWARE is overeengekomen en vormen een onlosmakelijk onderdeel hiervan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten en abonnementen met THENEXTSOFTWARE, waarbij derden betrokken worden. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of naar andere algemene voorwaarden. De voorwaarden van de opdrachtgever of verwijzing naar derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door THENEXTSOFTWARE zijn aanvaard.

2.2. Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e  overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

3.1. Aanbiedingen en offertes van THENEXTSOFTWARE zijn steeds vrijblijvend. De op de website vermelde abonnementen komen eerst tot stand nadat door THENEXTSOFTWARE het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een abonnement met Wederpartij aan te gaan. THENEXTSOFTWARE kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.

3.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is THENEXTSOFTWARE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij THENEXTSOFTWARE anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht THENEXTSOFTWARE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overeenkomst, inhoud

4.1. De overeenkomst tussen THENEXTSOFTWARE en Wederpartij behelst tenzij anders is vermeld, een abonnement voor toegang tot de software en website van THENEXTSOFTWARE. KASSATELLEN is niet verantwoordelijk voor de opslag van data. De software behelst een tool/ hulpmiddel voor het opstellen van een kasboek. THENEXTSOFTWARE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juridische of fiscale juistheid daarvan.

4.2. Elke nieuwe Wederpartij geeft bij aanvang één keer toestemming aan THENEXTSOFTWARE om een bedrag van (minimaal) 0,01 cent te incasseren. Na verkregen toestemming tot incasseren van genoemd (minimaal ) bedrag is er sprake van een abonnement –en dus een overeenkomst – tussen partijen. Tevens geldt deze toestemming als het verstrekken van een machtiging door de Wederpartij voor de automatische incasso als omschreven onder 6.2.

4.3. Het abonnementsgeld wordt per maand berekend.

4.4. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten gevolge van aan THENEXTSOFTWARE onbekende omstandigheden of door overmacht, de overeenkomst niet uitvoerbaar is, heeft THENEXTSOFTWARE het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

4.5. THENEXTSOFTWARE is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van wederpartij c.q. opdrachtgever. THENEXTSOFTWARE is bevoegd om namens wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 5: Annulering, onderbreking en vertraging

5.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan THENEXTSOFTWARE is toe te rekenen, wordt de overeengekomen vergoeding door de Wederpartij aan THENEXTSOFTWARE, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.

5.2. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor THENEXTSOFTWARE ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van de overeenkomst bindt THENEXTSOFTWARE pas na haar schriftelijke acceptatie.

Artikel 6: Prijs, prijswijziging, en betaling

6.1. De prijs die THENEXTSOFTWARE voor de toegang tot haar software heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. THENEXTSOFTWARE is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.

6.2. Het abonnementsgeld is voor iedere maand telkens bij vooruitbetaling verschuldigd en geschiedt door automatische incasso. Wanneer door stornering of onvoldoende saldo op de rekening van Wederpartij geen betaling plaatsvindt is Wederpartij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist, en kan Wederpartij geen aanspraak maken op toegang tot de software van THENEXTSOFTWARE.

6.3. Ingeval van 6.2. is de wederpartij een rentevergoeding van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd, of indien de wettelijke (handels)rente hoger is, een vergoeding ter hoogte daarvan, alsmede de volledige vergoeding van buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van € 350.

6.4. Ingeval van betalingsverzuim zoals genoemd in 6.2. is THENEXTSOFTWARE gerechtigd in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien waarvan de opdrachtgever tekort schiet op te

schorten.

6.5. Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

Artikel 7: Duur, opzegging, geen restitutie, opschorting en ontbinding

7.1. Elke overeenkomst tussen THENEXTSOFTWARE en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.

7.2. De overeenkomst kan maandelijks worden opgezegd tegen elk gewenst moment. Opzegging kan geschieden online via de portal.

7.3. Nu THENEXTSOFTWARE vooraf de aan haar verschuldigde gelden incasseert bestaat er na opzegging geen recht op restitutie van gelden. Na opzegging blijft Wederpartij toegang houden tot de software tot het einde van de factureringsperiode.

7.4. THENEXTSOFTWARE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst THENEXTSOFTWARE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van THENEXTSOFTWARE kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.5. Indien THENEXTSOFTWARE tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is THENEXTSOFTWARE gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.7. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt

en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is THENEXTSOFTWARE gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.8. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten

laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

opdrachtgever c.q. de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat

het THENEXTSOFTWARE vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen dan wel de overeenkomst te

annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling. De vorderingen van THENEXTSOFTWARE op de opdrachtgever zijn in dat geval

onmiddellijk opeisbaar.

7.9. THENEXTSOFTWARE is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.

7.10. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van THENEXTSOFTWARE onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Vrijwaringen

8.1. De opdrachtgever vrijwaart THENEXTSOFTWARE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan THENEXTSOFTWARE toerekenbaar is. Indien THENEXTSOFTWARE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden THENEXTSOFTWARE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is THENEXTSOFTWARE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van THENEXTSOFTWARE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Geheimhouding en exclusiviteit

9.1. THENEXTSOFTWARE is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, THENEXTSOFTWARE een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij THENEXTSOFTWARE van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van THENEXTSOFTWARE of met de met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk is.

9.2. THENEXTSOFTWARE is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Wederpartijen, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Tevens is THENEXTSOFTWARE gerechtigd deze uitkomsten eventueel aan derden te verkopen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. THENEXTSOFTWARE is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van Wederpartij of het door Wederpartij beoogde doel of termijn niet verwezenlijkt wordt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

10.2. THENEXTSOFTWARE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de opslag van data noch voor het verlies daarvan door wederpartij. THENEXTSOFTWARE is niet aansprakelijk voor de juistheid van berekeningen en uitkomsten.

10.3. De aansprakelijkheid van THENEXTSOFTWARE uit hoofde van de overeenkomst met Wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gezien de omvang van de schade, in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar is te allen tijde beperkt tot het  voor ieder jaar (of indien van toepassing: tot de korter overeengekomen abonnementstermijn) door Wederpartij ter zake het abonnement verschuldigde, dan wel tot het bedrag dat THENEXTSOFTWARE ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt, indien laatstgenoemd bedrag lager is.

10.4. THENEXTSOFTWARE is niet aansprakelijk voor (indirecte) (gevolg)schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de wederpartij met gebruikmaking van de software van THENEXTSOFTWARE vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. Wederpartij vrijwaart THENEXTSOFTWARE tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

10.5. THENEXTSOFTWARE is niet aansprakelijk voor schade, aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop THENEXTSOFTWARE geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege THENEXTSOFTWARE (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van THENEXTSOFTWARE tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien THENEXTSOFTWARE op dat moment reeds gedeeltelijk toegang tot de software heeft verleend worden deze door THENEXTSOFTWARE bij de opdrachtgever in rekening gebracht, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. THENEXTSOFTWARE behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de werkzaamheden, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.

11.2. Het is de wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van wederpartij en na volledige betaling aan THENEXTSOFTWARE.

11.3. Het is THENEXTSOFTWARE toegestaan tekst- en/of beeldinformatie betreffende een project waarbij wederpartij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden.

11.4 Wederpartij staat THENEXTSOFTWARE toe om data en resultaatgegevens te gebruiken voor haar validatie van resultaten en benchmarking. THENEXTSOFTWARE is gerechtigd benchmarks uit te voeren. THENEXTSOFTWARE kan resultaten en data als benchmarks in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm openbaren en/ of verkopen aan derden. Dergelijke aan derden verstrekte informatie zal geen tot wederpartij of enig individu herleidbare informatie bevatten.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen THENEXTSOFTWARE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Amsterdam.

12.2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.

Artikel 13. Wijzigingen AV

13.1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is de geldende versie.